Harjoittele älykkyys- ja soveltuvuustesteihin

Opiskele ja harjoittele

Kyky ratkaista ongelmia,  jäsentää tietoa järjestelmällisesti ja oppia uusia asioita tehokkaasti ovat haluttuja ominaisuuksia työ- ja opiskelumarkkinoilla. Näitä taitoja kanditaateilta mitataan valinta- ja rekrytointiprosesseissa soveltuvuustesteillä. Yleisimmin käytetyt testit sisältävät verbaalisen, numeerisen ja avaruudellisen tiedon päättelykykyä mittaavia tehtäviä. Testimenestyksen mahdollistaa tehtävissä käytetyn logiikan ymmärtäminen, erilaisten tehtävätyyppien hallitseminen ja aktiivinen työmuisti. Testin harjoittelu kasvattaa varmuutta ja auttaa sinua valmistautumaan koepäivään.
Avaruudellinen

Avaruudellinen hahmotuskyky eli spatiaalinen hahmotuskyky kuvaa taitoa ymmärtää geometrisia muotoja ja kuvioita sekä näiden toistuvuutta ja suhdetta.

Numeerinen

Numeerinen päättelykyky mittaa taitoa ajatella asioita matemaattisesti ja kykyä tehdä oikeita ja loogisia päätelmiä perustuen numeeriseen tietoon.

Verbaalinen

Verbaalisella päättelykyvyllä tarkoitetaan taitoja ymmärtää kirjallista tietoa ja tekstin sanomaa.

Työmuisti

Älykkyys on sitä mitä tiedät. Työmuisti on sitä mitä voit tiedollasi saada aikaan.

Työmuisti

Älykkyys on sitä mitä tiedät. Työmuisti on sitä mitä voit tiedollasi saada aikaan.  
Tietojen yhdistely

Tämän päivän älykäs ihminen pystyy priorisoimaan tietoa ja yhdistelemään faktoja siten, että siitä syntyy jotain rakentavaa. Aivoissa kaiken tämän tiedon hallitsemista kutsutaan työmuistiksi. Hyvästä työmuistista on etua työelämässä, koulussa, arjessa ja vapaa-ajalla. Jos työmuistisi (prefontal cortec) ei toimi sen täydellä kapasiteetilla, annat toisille etulyöntiaseman, jota on hankala kuroa kiinni. Työmuisti on usein edellytys asioiden oppimiselle, joten hyvästä työmuistista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää myös oppimisen kannalta.

ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ HARJOITELLA, SILLÄ SIITÄ MUISTAMME ENITEN.

 • Muistamme

  % lukemastamme

 • Muistamme

  % näkemästämme ja kuulemastamme

 • Muistamme

  % sanomastamme ja kirjoittamastamme

 • Muistamme

  % tekemästämme

Testit

Persoonallisuustesti

Eysenckin EPI-työpersoonallisuustesti
 • Sosiaalisuus
 • Sisäänpäinkääntyneisyys
 • Neuroottisuus
 • Vakaus
Tee testi

Harjoittele rauhassa

Harjoitustesti ilman aikarajaa
 • Yksi harjoitustesti
 • Ei aikarajoitusta
 • Selitetyt oikeat vastaukset
 • Taitotason arviointi
Tee testi

Soveltuvuustestit

Rajaton mahdollisuus harjoitella
 • Useita erilaisia testejä
 • Aikaraja
 • Täydelliset vastaukset
 • Taitotason arviointi
Tee testi